promocii

Официјално доделени паричните награди од наградната игра „ЕДНА КО НИЕДНА“

После 30 денови колку што траеше наградната игра „ЕДНА КО НИЕДНА“, ги објавуваме официјалните добитници на трите главни парични награди!

Тикет со највисок коефициент и еден промашен натпревар уплатен во Евротип обложувалниците имаше Сашко М. од Струмица. Како награда за направениот коефициент од 21 718.62, Сашко доби паричен износ од 300 000 денари.

Втората награда и паричен износ од 200 000 денари замина во Босилово кај Драган М., додека износот од 100 000 денари му припадна на Динчо К. од Струмица.

Честитки за добитниците на наградите, а на останатите играчи им посакуваме повеќе среќа во идните игри на Евротип, обложувалница со која добивате Секогаш Повеќе.Евротип спортските обложувалници отсега и со виртуелна картичка

На сите корисници на Евротип Клуб картичката им е испратен е-маил со нивниот уникатен баркод.
Се што треба да направите е да го посетите вашиот е-маил, да ја отворите пораката на Евротип и таму ќе го добиете вашиот баркод.
Со Евротип виртуелната картичка од сега ќе можете да ги уплатете вашите ливчиња со покажување на вашиот баркод на вашата омилена уплатната локација.
www.evrotip.mk – #СекогашПовеќе


Завршена е наградната игра „ЕДНА КО НИЕДНА“

Почитувани типстери, наградната игра „ЕДНА КО НИЕДНА“ е завршена ‼️

Ги објавуваме играчите, добитници на наградите кои имаа највисок коефициент на своите тикети со само еден промашен пар, во периодот на траење на наградната игра од 10.01.2024 до 10.02.2024.
300.000 денари – Сашко М. (Струмица 2), коеф. 21,718.62
200.000 денари – Драган М. (Босилово 3), коеф. 11,310.61
100.000 денари – Динчо К. (Струмица 3), коеф. 5,152.94
Честитки до добитниците!


Биди и ти Евротип!

Зачлени се во ЕВРОТИП клубот, добијте ја својата клуб картичка и во зависност од многубројните промотивни активности искористете ги придобивките за вашата лојалност.

Со користење на вашата евротип картичка при уплатата на тикети, очекувајте повисоки бонуси или остварете право на поврат на вашите уплати доколку имате еден промашен пар.


Како да се регистрираш на www.evrotip.mk
ВИДЕО ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА САЈТОТ

Со Евротип добивате СЕКОГАШ ПОВЕЌЕ.


Наградна игра ЕДНА КО НИЕДНА

Правила за приредување на наградна игра

Член 1

Назив и седиште на трговското друштво

Приредувачот на Наградната игра е Друштво за производство, трговија и услуги КЛУБ СПОРТ 77 увоз-извоз ДОО  Битола, со седиште на ул. Даме Груев бр.70, 7000 Битола, Македонија со ЕМБС: 6462278 (во понатамошниот текст:,,Приредувачот’’).

Член 2

Цел на Наградната игра

Наградната игра се организира и спроведува со цел рекламирање на услугите кои ги врши Приредувачот,, КЛУБ СПОРТ 77 ДОО Битола’’.

Член 3

Име, опис, податоци за наградите и времетраење на Наградната игра

Официјално име на наградната игра е ЕДНА КО НИЕДНА!.

ЕДНА КО НИЕДНА! е наградна игра со која на учесниците кои ги исполнуваат подолу наведените услови им се доделуваат 3 награди и тоа:

1.ПРВА НАГРАДА парична награда во висина од 300.000,00 ден;

2.ВТОРА НАГРАДА парична награда во висина од од 200.000,00 ден;

3.ТРЕТА НАГРАДА парична награда во висина од 100.000,00 ден.

Наградната игра започнува на 10.01.2024 година од 00.00 часот, а ќе трае заклучно со 10.02.2024 година до 23:59 часот, при што последниот одигран пар на тикетот мора да биде со решен статус (последниот одигран пар на тикетот мора да биде завршен) до 10.02.2024 година до 23:59 часот;

Член 4

Место на спроведување, учество и услови за учество на наградната игра

Наградната игра се спроведува на територијата на Република Северна Македонија во сите уплатни места (Подружници) на Приредувачот КЛУБ СПОРТ 77 ДОО БИТОЛА кои го носат називот ЕВРО ТИП.

Учесникот на наградната игра треба да ги исполнува следниве услови:

Да е полнолетно лице  (македонски државјанин) кој со себе носи валиден документ за идентификација и утврдување на полнолетноста и кој се придржува на официјалните правила на игри на среќа кај организаторот.

За учество во наградната игра учесникот мора да поседува клуб картичка.

За учество во наградната игра се сметаат тикети уплатени и евидентирани на клуб картичка.

Последниот одигран пар на тикетот мора да биде со решен статус (последниот одигран пар на тикетот мора да биде завршен) до 10.02.2024 до 23:59 часот;

За наградната игра важат и парови одиграни на игри во живо;

За наградната игра важат и парови одиграни од Екстра тип;

Системски тикети не влегуваат во наградната игра;

Се забранува учество во Наградната игра на сите лица кои се вработени кај Приредувачот и на членовите на нивното потесно семејство.

Член 5

Утврдување на добитниците на награди

Утврдувањето на добитниците на наградите  ќе се спроведи на начин што организаторот објавува листа на играчи на игри на среќа во обложувалница кои оствариле недобитни тикети со погоден највисок коефициент со еден промашен пар сметајќи го вкупниот коефициент без коефициентот на промашениот пар.

Утврдувањето на добитниците ќе се одржи на ден 11.02.2024 во 12:00ч во административните простории на КЛУБ СПОРТ 77 ДОО Битола на ул.Бул 1-ви мај бр.344.

Утврдувањето на добитниците го врши комисија во состав од 3 члена од вработените лица кај организаторот.

За изборот на комисијата се составува записник.

– Добитник на наградата – парична награда во висина од 300.000,00 денари е оној играч на игри на среќа кој погодил најголем коефициент на недобитен тикет со само еден промашен пар на тикетот, односно најголем вкупен коефициент на тикетот сметајќи без промашениот пар;

– Добитник на наградата – парична награда во висина од 200.000,00 денари е оној играч на игри на среќа кој погодил втор најголем коефициент на недобитен тикет со само еден промашен пар на тикетот, односно втор најголем вкупен коефициент на тикетот сметајќи без промашениот пар;

– Добитник на наградата – парична награда во висина од 100.000,00 денари е оној играч на игри на среќа кој погодил трет најголем коефициент на недобитен тикет со само еден промашен пар на тикетот, односно трет најголем вкупен коефициент на тикетот сметајќи без промашениот пар;

Во случај на два или повеќе тикети со ист погоден коефициент, за добитен тикет се смета оној кој е уплатен прв;

Во случај на два или повеќе идентични тикети во наградната игра учествува само тикет кој е уплатен прв според времето на уплата.

Учество на наградната игра може да има секој полнолетен играч кој се придржува на основните правила на игри на среќа во обложувалница  на КЛУБ СПОРТ 77 ДОО БИТОЛА.

Член 6

Објавување резултати

Тековните потенцијални и крајни добитници ќе бидат навремено и транспарентно системски прикажани на Веб страната на приредувачот Евротип www.evrotip.mk по пат на системски софтвер на претходно проверени тикети со гаранција за погодениот коефициент, на социјалните мрежи, како и на огласна табла во сите уплатни места (подружници).

Резултатите од наградната игра ќе бидат објавени најдоцна 3 часа по утврдувањето на, односно на  11.02.2024 во 12:00ч

Член 7

Начини и рок на остварување на добивките

Добивките односно наградите ќе му бидат исплатени на добитниците во рок не подолг од 5 работни дена од  денот на утврдувањето, на нивните сопствени трансакциони сметки.

Член 8

Право на приговор

Секој учесник во наградната игра има право да поднесе приговор до Приредувачот во рок од 3 дена од денот на објавувањето на резултатите (ранг листа на тикети со највисоки коефициенти со еден промашен пар) од Наградната игра, а Приредувачот ќе одговори по приговорот во рок од 2 дена од денот на неговиот прием.

Приговорите се доставуваат во затворен коверт со назнака: ,,Приговор за Наградната игра „ЕДНА КО НИЕДНА!” и истиот треба (може)да биде доставен во било кое уплатно место (подружница) или по пошта со препорачана пратка на адреса на седиштето на Приредувачот, ул.Даме Груев бр.70 7000 Битола-Македонија.

Член 9

Запознавање на учесниците со правилата на игра

Наградната игра задолжително ќе се рекламира во секој од наведените уплатни места (подружници) каде што и се организира и спроведува.

Покрај ова организаторот може да  ја рекламира наградната игра и на други прикладни места, на рекламни паноа (Билборди), во медиумите, по избор на организаторот.

Правилата на наградната игра ЕДНА КО НИЕДНА! ќе бидат објавени на ВЕБ страната на КЛУБ СПОРТ 77 – www.evrotip.mk, во просториите на сите уплатни места (подружници) каде што и се организира и спроведува истата како и во едно од средствата за јавно информирање, пред почетокот на наградната игра, а по добивањето согласност од Министерството за финансии на Република Северна Македонија.

Член 10

Одговорност

Добивките на наградната игра ќе бидат обезбедени од Приредувачот на наградната игра (ДПТУ КЛУБ СПОРТ 77 ДОО Битола).

Приредувачот ќе биде одговорен за целосна реализација и исплата на наградите.

Со исплатата на наградите, престануваат сите обврски на Приредувачот на наградната игра спрема добитниците.

Резултатите од  наградната игра ЕДНА КО НИЕДНА! ќе бидат објавени на ВЕБ страната на КЛУБ СПОРТ 77 – www.evrotip.mk, во просториите на сите уплатни места (подружници) каде што се организира и спроведува истата како и во едно од средствата за јавно информирање, по завршувањето на истата.

Член 11

Откажување на наградната игра

Наградната игра може да биде откажана во случај на виша сила, само со поднесување на образложено барањедо Министерство за финансии и по добивање на одобрение од Министерството за финансии.

Приредувачот за тоа треба да ги информира учесниците преку медиумите.

Член 12

Евентуални спорови

Во случај на евентуални спорови помеѓу Приредувачот и учесниците надлежен  ќе биде  Основен суд Битола.


CASHOUT опција во Евротип!

Cashout е опција која им дава можност на клиентите за предвремена исплата на тикетите.

Cashout опцијата може да биде достапна за сите видови на тикети без разлика на кој спортски натпревари или други настани се обложувал учесникот.

Евротип нуди единствена можност за предвремена исплата на тикет.

Доколку сте погодиле повеќе натпревари или коефициент кој наближува до вкупниот на тикетот, алгоритмот на Евротип ви нуди одредена сума од потенцијалната добивка која можете да ја повлечете без да чекате на исходот на последните натпревари или имате можност и да не ја прифаќате истата и да се решите да ризикувате за крајната добивка.

Искористете ја можноста за предвремена исплата на Вашиот активен тикет, #CashOut во Вашата омилена локална #Евротип спортска облоложувалница.


Почитувани типстери, наградната игра „ЕДНА КО НИЕДНА“ е завршена

Ги објавуваме играчите, добитници на наградите кои имаа највисок коефициент на своите недобитни тикети во периодот на траење на наградната игра:
300.000 денари – Трајко Д. – Скопје 9, Бисер
200.000 денари – Шевки С. – Виница 1
100.000 денари – Наум С. – Виница 1
Честитки до добитниците

Повеќе на линкот: https://www.evrotip.mk/contest
www.evrotip.mk – #СекогашПовеќе!


ЕВРОТИП CASHBACK ДО 100 ПАТИ ОД ВАШАТА УПЛАТА НА ТИКЕТОТ!

Сочувајте го тикетот со еден промашен пар бидејќи и понатаму сте добитни со Cashback на Евротип.

Правила и услови за ЕВРОТИП CASHBACK

 1. Во промоцијата учествуваат сите тикети со една комбинација и најмалку 4 настани
 2. Во промоцијата не учествуваат системски тикети
 3. Организаторот го задржува правото за промена на условите и времетраењето на промоцијата, со најмалку 3 дена однапред најавено соопштение.


Наградна игра „ЕДНА КО НИЕДНА“

Драги типстери време е за награди !!!

Спортските обложувалници Евротип започнуваат со наградната игра „Една ко Ниедна“. Повторно даваме шанса за освојување на високи парични награди за сите оние играчи кои често „паѓаат“ само за една. Сочувај го тикетот со еден промашен натпревар и учествувај во шансата за парична добивка на една од трите главни награди!!!

Прва награда 300.000 денари

Втора награда 200.000 денари

Трета награда 100.000 денари

Стартуваме на 01.11.2023 а добитниците ќе бидат познати на 16.12.2023. Повеќе инфо на https://www.evrotip.mk/contest


HAPPY HOUR Бонус

Време е за вашиот нов омилен дел од денот! HAPPY HOUR Бонус во Евротип од 09:00 до 14:00 часот, во деновите вторник, среда и четврток. Искористете ја шансата за зголемување на вашата добивка обложувајќи се во наведениот период. Бонусот ќе расте и ќе се пресметува во зависност од бројот на натпревари на уплатениот тикет.    

ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА HAPPY HOUR BONUS

 1. Бонусната кампања трае од 31.10.2023 до 31.03.2024
 2. Бонусната кампања се однесува само за деновите Вторник, Среда и Четврток од 09:00 до 14:00 часот во претходно наведениот период
 3. Во промоцијата учествуваат сите тикети со една комбинација кои се уплатени со Евротип Клуб Картичка и кои ги исполнуваат долунаведените услови
 4. Во промоцијата не учествуваат системски тикети
 5. Бонусот се пресметува само за настани кои имаат коефициент 1,35 или повеќе
 6. Бонусот се пресметува и за натпревари во ЖИВО кои се одиграни на Микс тикет
 7. Бонусот не се пресметува на тикети на кои се одиграни натпревари исклучиво во ЖИВО
 8. Максималната исплата, независно од пресметаниот бонус, не може да ги надмине дефинираните максимални износи за исплата кои се наведени во Правилата на игра на обложувалницата.
 9. Организаторот го задржува правото за промена на времетраењето на бонусната кампања, со најмалку 3 дена однапред најавено соопштение.
 10. Износот на бонусот се пресметува според табелата: